B KING 1300(11)
C 1800 R Intruder(1)
DL 1050 V STROM(12)
DL 650 V STROM(78)
GS 500 E(85)
GSF 1200 Bandit(25)
GSF 1250 Bandit (16)
GSF 600 650 Bandit (29)
GSF 650 Bandit(31)
GSR 600(19)
GSR 750(41)
GSX 1400(2)
GSX F 1100(29)
GSX F 600(67)
GSX F 650(1)
GSX F 750(86)
GSX R 1000(64)
GSX R 1100(7)
GSX R 1300 Hayabusa(211)
GSX R 600(180)
GSX R 750(230)
GSX S 1000(24)
GSX S 1000 F(19)
GSX S 750(20)
M 1800 Intruder(12)
RF 600(26)
RF 900(16)
SFV 650 Gladius(31)
SV 1000(15)
SV 650(31)
VL 800(2)
VX 800(40)
VZ 800 marauder(10)